Make your own free website on Tripod.com

     สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (หอชมวิว วารินชำราบ)

             

 

    

สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนพระยาประทุมเทพภักดี) เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 19 วา เป็นสวนสาธารณะที่เทศบาลก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเป็นการรำลึกถึงพระยาประทุมเทพภักดี ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาล

               เดิมทีสวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งการประชาได้ขอใช้เพื่อก่อสร้างเป็นสถานีผลิตน้ำประปาอำเภอวารินชำราบ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมพาภันธ์ พ.ศ. 2502 ใช้แหล่งน้ำดิบจากกุดปลาขาว ซึ่งมีคุณภาพน้ำไม่ดีนัก ประกอบกับปริมาณน้ำน้อย จึงได้วางแผนสร้างเป็นสถานีจ่ายน้ำ ในปี พ.ศ. 2511 ซึ่งมีหอถังจ่ายน้ำสูงประมาณ 25 เมตร สามรถจุน้ำได้ประมาณ 30 ลบ.ม. ยกเลิกการใช้เมื่อปี พ.ศ. 2527 และได้ย้ายสถานีจ่ายน้ำไปที่ท่าวังหินในเวลาต่อมา

 

   ในปี พ.ศ.2548 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน อบ.1278 ตั้งอยู่บนถนนประทุมเทพภักดี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 19 วา เพื่อทำการก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ โดยเทศบาลได้กู้เงิน กสท. จำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ใช้เวลาก่อสร้าง 270 วัน

               ในการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟู รักษาสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าว และเป็นการสร้างปอดแห่งใหม่ให้กับเมือง เป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนหย่อมที่สวยงาม มีบ่อน้ำพุเพื่อความร่มเย็นให้กับผู้มาใช้บริการและทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดปรับปรุงหอประปาเก่า เป็นหอชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองวาริน ภายในสวนยังมีการก่อสร้างอาคารเพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชมชน การนวดแผนไทย  การให้บริการสปา ฯลฯ

 

 

** การเดินทางไปบนถนนประทุมเทพภักดี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์ในอุบลที่น่าสนใจ